100 Painters of Tomorrow

100 Painters of Tomorrow.  Beers, Kurt.  London: Thames and Hudson 2014.